Evenement

Over schik in kunst

Acceptatiereglement

ACCEPTATIEREGLEMENT

HOOFDSTUK 1.       ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 2 lid 1 van de Statuten van Stichting Schik, hierna te noemen de Stichting, zoals vastgelegd in de Akte van Oprichting Stichting Schik van 24 juni 2015.

“ De Stichting heeft als doel :

  1. Het organiseren van een tweejaarlijks kunstevenement in Schoorl voor de  professionele- en amateurkunstenaars, die in enige vorm aan Schoorl verbonden zijn.
  2. Het bevorderen van de ( beeldende ) kunst in Schoorl; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

   Daarbij staat deelname alleen open voor :

  • beeldend professionele- en amateur-kunstenaars,
  • zijnde schilders en/of beeldhouwers en/of fotografen en/of glaskunstenaars,
  • die in enige vorm verbonden zijn aan Schoorl in de zin van geboorte, getogen zijn, woonachtig of woonachtig geweest of lesvolgend bij een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde instelling in Schoorl.

Onder wonen wordt in deze zin verstaan ingeschreven staan in de plaats Schoorl,   als huurder en/of eigenaar of (beperkt) rechthebbende, waarbij met de      plaats Schoorl worden bedoeld die adressen die een postcode hebben die ten tijde van de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Schoorl behoorden.

Het bestuur kan besluiten tot het toelaten van kunstenaars die in een andere discipline uiting geven aan kunst.

Het bestuur is niet bevoegd om kunstenaars die niet op bedoelde wijze verbonden zijn aan Schoorl toe te laten.

Deelname kan slechts plaatsvinden na aanmelding bij het bestuur van de Stichting Schik, gevolgd door toelating door het bevoegde bestuur. In alle gevallen is het Bestuur zelfstandig bevoegd deelname af te wijzen. De werkwijze is nader uitgewerkt in het Reglement van de stichting.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. “

Alle artikelen van dit Reglement zijn ondergeschikt aan de Statuten van de Stichting en de wet.

Dit Reglement wordt op het openbare deel van de website kenbaar gemaakt.

 

HOOFDSTUK 2.       WERKWIJZE

Artikel 2. Werkwijze

Het bestuur stelt een informatiebrochure op waaraan toegevoegd een inschrijfformulier, zowel schriftelijk als elektronisch. In de informatiebrochure staat omschreven welke doelgroep de mogelijkheid heeft zich aan te melden voor deelname aan het kunstevenement, het aantal kunstenaars dat tot deelname wordt toegelaten, en de verdere procedure met betrekking tot acceptatie en deelname. In de procedureomschrijving staat aangegeven welke gegevens van de kunstenaar nodig zijn. Tevens worden benoemd welke kosten deelname met zich meebrengt. De brochure en het inschrijfformulier worden op de website van de stichting geplaatst.

  1. Het bestuur stelt uiterlijk 6 maanden voorafgaande aan het kunstevenement de inschrijving open. De inschrijving wordt gesloten uiterlijk 4 maanden voorafgaande aan het kunstevenement.
  2. Het bestuur is gerechtigd de inschrijving voortijdig te beëindigen om hem moverende redenen.
  3. Het bestuur stelt een commissie in van drie bestuursleden, die de inschrijvingen  procedureel en inhoudelijk beoordeelt op :

                        - verbondenheid met Schoorl zoals aangegeven in de statuten

                        - in voldoende mate aanwezig zijn van de in de brochure benoemde gegevens

                        - kwaliteit

De commissie bevestigt de kunstenaar de ontvangst van het  inschrijfformulier.

De commissie brengt hierover binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier advies uit aan het bestuur.

  1. Het bestuur besluit binnen een maand na beëindiging van de inschrijfperiode of deelname geaccepteerd wordt en brengt de deelnemer hiervan per omgaande schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
  2. Het bestuur plaatst de gegevens van de deelnemers binnen een maand na beëindiging van de inschrijfperiode op de website van de stichting.      

 

Vastgesteld op 21 september 2015.

 

Voorzitter : Annelies Kouw

Secretaris : volgt

Penningmeester : Jan de Wit